cheap nfl jerseys china cheap nfl jerseys free shipping wholesale nfl jerseys china wholesale jerseys from china cheap nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys for sale cheap jerseys free shipping wholesale nfl jerseys from china cheap nfl jerseys sale cheap nike nfl jerseys china wholesale jerseys free shipping cheap nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys online cheap nfl jerseys wholesale china jerseys wholesale cheap coach handbags outlet authentic designer handbags cheap coach handbags outlet cheap coach purses outlet discount coach bags coach bags sale coach purse outlet cheap real coach purses coach handbags sale online coach purse outlet michael kors outlet online store cheap michael kors bags cheap michael kors purse michael kors factory outlet online cheap michael kors handbags cheap michael kors purses michael kors bags outlet online cheap michael kors purse michael kors handbags discount
T�rkiye'de yay�nlanan E�itim Dergileri ve ��erikleri
Sayfa 1 2 3 4 5. Ana Sayfa...A...
 
T�RK FEN E��T�M� DERG�S� (T�FED)
 
T�rk Fen E�itimi Dergisi (T�FED) internet �zerinden �cretsiz yay�n yapan y�lda bir cilt, her ciltte iki say� olarak yay�nlanan, hakemli ve online bir fen e�itimi dergisidir. Hedef kitlesi fen e�itimcileri, fen e�itimi ��rencileri, ��retmenler ve e�itim sekt�r�ne y�nelik �r�n ve hizmet �reten ki�i ve kurulu�lard�r. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabilece�i nitelikteki bilimsel �al��malar yay�mlan�r. Yay�n dili T�rk�e ve �ngilizcedir.

ISSN:1304-6020 Internet adresi: www.tused.org
 
T�RK B�LG�SAYAR ve MATEMAT�K EG�T�M� DERG�S� (T�RKB�LMAT)
 
T�rk Bilgisayar ve Matematik Egitimi Dergisi (T�RKBILMAT) �cretsiz yay�n yapan y�lda bir cilt, her ciltte iki say� olarak yay�nlanan, hakemli bir e�itim dergisidir. Hedef kitlesi; bili�imciler, matematik e�itimcileri, matematik ve bilgisayar ��rencileri, ilgili alan�n �gretmen adaylar�, �gretmenleri ve egitim sekt�r�ne y�nelik �r�n ve hizmet �reten ki�i ve kurulu�lard�r. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabilece�i nitelikteki bilimsel �al��malar yay�mlan�r.Yay�n dili T�rk�e ve �ngilizcedir.

ISSN:xxxx-xxxx Internet adresi: www.bilmat.ktu.edu.tr/dergi
 
TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY (TOJET)
 
TOJET, uluslararas�, ilgi alan� e�itim teknolojisi olan ve kar amac� g�tmeyen elektronik bir dergi olup y�lda d�rt defa (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yay�nlanmaktad�r. Sunulan makaleler ve ara�t�rmalar yay�n kurulu taraf�ndan de�erlendirilip yay�nlanmaktad�r. TOJET uluslararas� yay�n kurulu�lardan ERIC, British Education Index, Australian Educational Index, EBSCO ONLINE ve EBSCO CD ROM Database taraf�ndan taranmaktad�r. Makalelerin de�erlendirme a�amas� �� hafta ile sekiz hafta s�rmekte olup yay�nlanmas� d�rt ay� bulabilmektedir.

ISSN:1303 - 6521 Internet adresi: www.tojet.net
 
E��T�M ARA�TIRMALARI DERG�S� (EJER)
 

An� Yay�nc�l�k taraf�ndan, bilimin geli�mesine yeni d���ncelerin, bilgilerin, alandaki yeniliklerin tart���lmas�na katk�da bulunmak amac�yla ��kar�lan hakemli bir dergidir. Derginin i�eri�i e�itimin t�m alt disiplinlerini kapsayacak nitelikte ve s�relidir. Dergi yay�n hayat�na Mart 2002 de ��kard��� ilk say�s�yla ba�lam��t�r.


ISSN:1302-597X Internet adresi: http://www.ejer.com.tr/

 
TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION (TOJDE)
 
TOJDE hakemli ve internet �zerinden �ngilizce olarak yay�n yapan bir dergidir. Uzaktan e�itimle ilgili makaleler ve ara�t�rmalar yay�n kurulu taraf�ndan de�erlendirilip yay�nlanmaktad�r. Dergi, e�itimciler, e�itim teknologlar� ve uzaktan e�itim uzmanlar� aras�nda ileti�im kurarak onlar�n yeni stratejiler ve uzaktan e�itim konusunda yeni fikirleri payla�malar�na olanak sa�lamaktad�r.

ISSN:1302-6488 Internet adresi: http://tojde.anadolu.edu.tr/
 
KURAM ve UYGULAMADA E��T�M B�L�MLER� DERG�S� (KUYEB)
 
Kuram ve Uygulamada E�itim Bilimleri (KUYEB) dergisi, y�lda iki kez (May�s ve Kas�m) bas�l� olarak yay�mlanan hakemli bir dergidir. KUYEB�de, e�itimin t�m alanlar� ile ilgili g�rg�l/ampirik ara�t�rmalar, derleme t�r�, en son literat�r� de�erlendiren, meta-analiz �al��malar�, model �nerileri, olgu sunular�, tart��malar ve benzeri �zg�n yaz�lara yer verilmektedir. KUYEB, Contents Pages in Education, Educational Research Abstracts Online ile EBSCO�nun pek �ok veri taban�nda indekslenmekte ve/veya �zetlerine yer verilmektedir.

ISSN:1303-0485 Internet adresi: www.edam.com.tr/kuyeb.asp
 
�A�DA� E��T�M DERG�S�
 
�a�da� E�itim Dergisi; ��retmenlerin ve e�itim y�neticilerinin ba�l�ca sorunlar�n� dile getirmek ve ��z�m yollar�n� ara�t�r�p �nermek; e�itimdeki en son geli�meleri meslekta�lar� ile payla�mak ve ��retmenlerin hizmet i�i e�itimlerine yard�mc� olmak; e�itimde yeni yay�nlar� tan�tmak; e�itim olaylar�n� �zetlemek ve e�itim haberlerini sunmak amac�yla e�itim bilimleri alan�nda uygulamac� ve akademisyenler taraf�ndan �retilen bilimsel ve orijinal yaz�larla s�rekli geli�en, hakemli bir dergidir.

ISSN:1300-249X Internet adresi: http://www.cagdasegitim.org
 
M�LL� E��T�M DERG�S�
 

Milli E�itim Bakanl���n�n yay�nlad��� E�itim - K�lt�r ve Sanat dergisi olan Milli E�itim Dergisi 3 ayda bir, y�lda 4 defa yay�nlan�r.ISSN:1302-5600 Internet adresi: http://yayim.meb.gov.tr/e-dergiler.htm

 
�LK��RET�M ONLINE (��O)
 
�lk��retim-online (�OO) Ocak, 2002�den itibaren yay�na ge�en, hakemli, kar amac� g�tmeyen, elektronik bir dergi olup y�lda iki kez yay�nlan�r. �OO elektronik bir dergidir, sadece internet �zerinde bulunmaktad�r. Ayr�ca bir bask�s� yoktur. �imdilik eri�imi �cretsizdir. �OO e�itimin t�m alanlar�ndan ilk��retimi hedefleyen yay�nlara a��kt�r. �OO; disipliner ve/veya disiplinler aras� bir yakla��mla, Turkiye�de e�itim � ��retim s�recinin ilk��retim basama��nda bilgi, kuram, ��retimde nitelik, ve her t�rl� ��retim tasar�m ve teknolojilerinin bu s�re� i�erisinde uygulamalar�n� tart��an yay�nlar� yaymay� ve bu alanda bilgi �retimine katk�da bulunmay� ama�lamaktad�r.

ISSN:xxxx-xxxx Internet adresi: http://www.ilkogretim-online.org.tr
 
BAYBURT E��T�M FAK�LTES� DERG�S�
 
Bayburt E�itim Fak�ltesi Dergisi y�lda 2(iki) say� olarak yay�mlanan, hakemli bir dergidir. Bayburt E�itim Fak�ltesi Dergisi'nde bir ara�t�rmay� sonu�lar�yla yans�tan �zg�n ara�t�rma makaleleri ile bilimsel nitelikleri y�ksek say�labilecek terc�meler, bilimsel g�zlem ve derleme yaz�lar� yay�nlan�r. Hedef kitlesi E�itim Fak�ltelerinin ilgili b�l�mlerinde ara�t�rmalar yapan bilim adamlar� ile ��retmen ve ��rencilerdir. Dergiye e-mail yoluyla makale kabul etmektedir ve de�erlendirme s�reci de e-posta lar arac�l��� ile k�sa s�rede yap�lmaktad�r.

ISSN:1307-1076 Dergi E-mail Adresi: befdergi@gmail.com Internet Adresi:
...tasar�m: Ar�. G�r. Mirac AYDIN
Sayfa 1 2 3 4 5 Ana Sayfa......